Fundusze Europejskie
Promuję łódzkie
Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Społeczny

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka

TYGODNIOWY PLAN PRACY

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

 PROGRAM "ŻYJ Z PASJĄ"

pedagog1

 

INFORMACJA
dotycząca form działań podejmowanych przez pedagoga w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu uczniów naszej szkoły.

Główne zasady, na których opiera się praca pedagoga:

1. Szkoła wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci.
2. Wszystkie działania podejmowane przez pedagoga w w/w sytuacjach są z zakresem obowiązków pedagoga, statutem oraz są konsultowane z dyrekcją szkoły.
3.  Udział ucznia w różnych formach pomocy jest uzależniony od zgody rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.
4.  Procedury postępowania dyrektora, pedagoga i nauczycieli są zgodne z wytycznymi zarządzenia Komendanta Policji w w/w sprawie.
5.  Przestrzega się zasady szacunku i godności drugiego człowieka bez względu na popełnione czyny.
6. W rozwiązywaniu trudnych sytuacji działamy wspólnie z rodzicami oraz instytucjami pomocowymi działającymi na naszym terenie.

Formy i metody pracy pedagoga:

Diagnoza:

1.  Diagnozowanie sytuacji opiekuńczo – wychowawczej szkoły /co roku IX – X/.
2.  Diagnozowanie środowiska w klasach, w których występują problemy wychowawcze /socjometria, rozmowy z uczniami, wychowawcą, rodzicami/ w zależności od potrzeb.
3.  Diagnoza sytuacji domowej ucznia – poziom zaspokajania podstawowych potrzeb dziecka / współpraca z MOPS, Policją, wychowawcą klasy, rodzicem/.

Interwencje:

1. Podejmowane natychmiast po uzyskaniu informacji o problemie /przemoc, kradzież, niszczenie mienia szkoły/ interwencje, z zachowaniem zasad pracy i procedur zgłaszania zaistnienia problemu na prośbę;
- rodzica,
- dyrekcji,
- wychowawcy klasy,
- z własnej inicjatywy we współpracy z w/w.
2. Jeśli rozwiązanie problemu wykracza poza kompetencje szkoły, informowane są odpowiednie służby państwowe /sąd rodzinny, policja, MOPS, PCPR/ i włączane do działań interwencyjnych.
3. Pedagog może też być włączany do działań w/w instytucji dotyczących wyjaśnienia sytuacji uczniów naszej szkoły.

Działania naprawcze:

1. Organizowanie wsparcia psychologicznego dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej /strata bliskiej osoby, nagła choroba, śmierć itp./.
2. Organizowanie zajęć specjalistycznych /np. terapeutycznych – W. Sherborn’e, socjoterapeutycznych dla klas IV – VI/ prowadzonych przez pedagogów i psychologów z Poradni P-P.
3. Organizowanie i prowadzenie zespołów zadaniowych dla uczniów sprawiających trudności wychowawcze.
4. Angażowanie uczniów i rodziców w działania profilaktyczne na terenie szkoły /dyżury uczniów na przerwach, ulotki do rodziców, gazetki ścienne/.
5. Organizowanie szkoleń dla nauczycieli i rodziców dot. różnorodnych problemów dzieci i rodziców /Szkolenie na temat ADHD/.
6. Udoskonalanie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole /SZ.P.W-P, szczegółowe kryteria oceniania zachowania, Samorząd Uczniowski/.

Działania wspierające, profilaktyczne:

1. Stała współpraca z instytucjami pomocowymi działającymi na naszym terenie /konsultacje, wsparcie merytoryczne, grupa wsparcia pedagogów/.
2. Udział w kampaniach społecznych np. Szkoła bez Przemocy, propagujących pozytywne wartości i zdrowy styl życia /kodeks szkolny/.
3. Planowanie i koordynowanie działań profilaktycznych podejmowanych w całej szkole oraz ich monitorowanie i ewaluowanie /zespoły wychowawcze/.

Pozostałych szczegółowych informacji na temat podejmowanych działań udziela pedagog szkolny.

CiasteczkoTa strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej...