Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

Czym zajmują się psycholog i pedagog szkolny?

Psycholog i pedagog to osoby, które pomagają w pokonywaniu różnych problemów i trudności. Towarzyszą w rozwiązaniu konfliktów oraz dbają o dobre relacje wśród całej społeczności szkolnej. Do ich zadań należy także wsparcie uczniów w edukacji oraz współpraca z nauczycielami, rodzicami i różnymi instytucjami.

Psycholog szkolny zajmuje się przede wszystkim pomocą uczniom, którzy mają różnego rodzaju trudności. Mogą to być zarówno problemy z grupą rówieśniczą, trudne relacje rodzinne, traumatyczne doświadczenia, jak np. śmierć bliskiej osoby, czy problemy szkolne, w tym problemy z nauką. Interweniuje także w sytuacjach kryzysowych, wspierając emocjonalne i psychologiczne oraz towarzysząc w poszukiwaniu dróg wyjścia z sytuacji. Zadaniem tego specjalisty jest również prowadzenie zajęć grupowych z uczniami, warsztatów, na których omawiane są ważne dla nich zagadnienia. 

Psycholog szkolny diagnozuje indywidualne możliwości i potrzeby ucznia, prowadzi doradztwo w zakresie dalszych ścieżek edukacji czy wyboru zawodu, współpracuje ze szczególnie uzdolnionymi uczniami oraz prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pedagog szkolny w szczególności pomaga rozwiązywać trudne problemy wychowawcze i pedagogiczne, udzielając pomocy uczniom, rodzicom, jak i nauczycielom. Zadaniem tego specjalisty jest poznanie  indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Pedagog szkolny bada również potrzeby i możliwości naukowe uczniów, a jeśli wśród nich zdarzają się trudności, stara się minimalizować ich skutki. Zajmuje się on również działaniami profilaktyczno-wychowawczymi, organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Utrzymuję również kontakty ze specjalistami z innych instytucji.

Pedagog szkolny zajmuje się również trudnymi tematami, takimi jak uzależnienia i konflikty.